Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

37 Jaar strijd voor heropening Polderhoofdkanaal.


FS PH-kanaal 2013-05-29 060
Polderhoofdkanaal 29-05-2013, foto FS.

Plaatselijk Belang Nij Beets richtte in 1977 naar een idee van mevrouw Lafleur een kanaalcommissie op, die ijverde voor heropening van het Polderhoofdkanaal.

Tien jaar eerder was deze vaarweg afgesloten, toen Schouwstraslûs (Zuidersluis) door kostenbesparing werd gedempt.

“Heropening van het Beetster Polderhoofdkanaal is een te kostbare zaak”, kopte de Leeuwarder Courant in 1980. Deze mening leefde destijds ook in de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Recreatie in Leeuwarden.

Waterschap Het Koningsdiep (Beetsterzwaag) wilde zelfs het kanaal vanwege de stijgende onderhoudskosten geheel dichtmaken.

“It Beetsterkanaal tichtsmite? Dan bestiet Nij Beets net mear!”, verkondigde Jappie Hoekstra als bestuurslid van Plaatselijk Belang.

Onder aanvoering van PB-voorzitter Doeke Rollema toog het bestuur twee jaar later (1983) naar Beetsterzwaag naar het college van B en W en de gemeenteraad van Opsterland om ze nogmaals te overtuigen van de heropening van het kanaal. De klompen van wethouder van der Harst waren van verbazing bijna gebarsten, toen hij hoorde, dat het Waterschap het kanaal wilde dempen.

Voor de financiering van de heropening van het kanaal wilde voorzitter Jappie Hoekstra zelfs een beroep doen op het Europees Fonds (1985)

B en W van Opsterland wilden een bedrag van ƒ 20.000,00 beschikbaar stellen voor een onderzoek door de Ned. Heide Maatschappij en door de Rijksuniversiteit Groningen naar de haalbaarheid van de heropening. De kanaalcommissie was blij met dit onderzoek in 1986.

Deze twee instanties concludeerden, dat de heropening positieve effecten zou hebben voor de dorpen Nij Beets en de Veenhoop door toename van de watersport.

De uitvoering van dit plan zou in 1988 ƒ 8.5 miljoen moeten kosten.

Na de bekendmaking van deze onderzoeksresultaten werd PB-voorzitter Anne Arendz voor het eerst geconfronteerd met een aantal tegenstanders, die zich zorgen maakten over de vaste brugverbindingen over het kanaal. “Door heropening van het kanaal zou het forensendorp Nij Beets aantrekkelijker worden, waardoor het dorp kon groeien”, aldus de voorzitter.

In 1990 wilde Plaatselijk Belang Nij Beets samen met PB de Veenhoop strijden voor het heropening van het Polderhoofdkanaal.

Een jaar later verklaarde ook de gemeente Opsterland zich positief over de heropening, maar de provincie en de buurgemeente Smallingerland vonden de kosten te hoog.

Uit een enquête in de Veenhoop bleek echter, dat 56 % van de dorpsbewoners niet blij waren met een evt. openstelling.

In 1994 reageerden de gemeente Opsterland en Plaatselijk Belang enthousiast op de plannen (ƒ 32 miljoen) van projectontwikkelaar Stamburg uit Heerenveen. Het project Bornego zou op de oude ijsbaan moeten worden gerealiseerd.

Drie jaar volgde een tweede oriënterend onderzoek door G. v.d. Vaart van de Rijksuniversiteit Vakgroep Geografie Groningen.

De onderzoekers kwamen tot de volgende conclusies:

– Heropening zou een welkome aanvulling zijn op de Turfroute;

– Heropening zou een ontlasting zijn van de recreatievaart in natuurgebied de Alde Feanen (Eernewoud);

-Heropening zou een toename veroorzaken van het vaartoerisme naar Drachten;

-Heropening zou een ontlasting van de recreatievaartdrukte op het Prinses Margrietkanaal tot gevolg hebben;

-Heropening zou de toename van het aantal bezoekers voor het Damshûs en het Sudergemaal vergroten;

-Heropening vergrootte de wandel- en fietsmogelijkheden in de omgeving en o.a. in natuurgebied de Kraenlannen;

-Heropening zou de werkgelegenheid vergroten door de benodigde faciliteiten t.b.v. de vaarrecreant;

-Door de heropening zou er een uitstekende vaarverbinding ontstaan tussen Noordoost Friesland en Zuidoost Friesland.

-Verbetering van de identiteit en imago van de regio.

Kosten werden destijds al geraamd op ƒ 13.5 miljoen.

In opdracht van waterschap Sevenwolden bracht Baggerbedrijf Schilder uit Ulrum het PHK over een lengte van 4,5 km met een baggermachine en persleidingen op anderhalve meter diepte.

In 2003 vond er bij de Schouwstraslûs (Zuidersluis) een kwaliteitsonderzoek plaats. Bovendien schaarde de gemeente Opsterland zich achter de heropeningplannen, terwijl Gedeputeerde Staten helaas geen kompasgeld (Europese subsidie) beschikbaar wilde stellen.

tn zuidersluis 2 sept. 2007      Zuidersluis, 16-12-2006 Dertig aanwonenden van het PHK verklaarden zich tegen heropening van het PHK.

Zij voerden de volgende argumenten aan:

a. de oude bruggen zouden verdwijnen,

b. verstoring van de rust voor de natuur,

c. de baten zouden niet opwegen tegen de kosten; twijfel over de economische opbrengsten,

d. de slechte staat van de walbeschoeiing,

e. de noodzaak tot baggeren,

f. het eigendomsrecht van de bruggen,

g. bedreiging van het woongenot.

h. door heropening zouden de huizen in waarde stijgen met een verhoging van WOZ tot gevolg.

In opdracht van de gemeenten Smallingerland en Opsterland en Wetterskip Fryslan werd er een haalbaarheidsonderzoek door de Grondmij (nr. 3) verricht.

tn fokke van houten

Brug ter hoogte van fam. F. van Houten

tn van Amsterdam

Brug bij fam. van Amsterdam.

In het rapport van de Grondmij werden de kosten geraamd op € 6 à € 7 miljoen.

Verder bleek uit dit rapport dat de loopbrug bij van Houten zou verdwijnen; brug bij de Krúswei zou een Heechhout worden en boer Hoekstra zou een ontsluitingweg krijgen.

Een jaar later (2004) zou er een vervolgstudie (nr. 4) op het onderzoek van de Grondmij worden verricht. Medewerkers van de Grondmij constateerden, dat de Zuidersluis nog in een puike conditie verkeerde na opgravingen van transportbedrijf Koopmans. De veengrond had de oude sluis uitstekend geconserveerd.

In datzelfde jaar meldde Gedeputeerde Staten het Polderhoofdkanaalproject (kosten € 9 miljoen) aan bij het Friese Merenproject, dat Europese subsidie kreeg. Het PHK-project werd in het Friese Merenproject op een 13e plaats (reserve) opgenomen.

Bij een vervolgonderzoek van de Grondmij (nr. 5) werden de plannen gewijzigd:

-Ophaalbrug bij Zuidersluis, bij Hoekstra en bij de Noordersluis;

-Heechhout bij de dam in de Geawei en bij van Houten;

-Vaste bruggen bij Krúswei, Stoker, van Amsterdam en Polderhûs (de Veenhoop).

Eind 2006 moest het Polderhoofdkanaal “obstakelvrij”zijn, “mar dan moate d’r gjin procedueres mear rinne”, zei wethouder Hoen van de gemeente Opsterland.

De kostenverdeling was toen als volgt:

– één miljoen euro werd beschikbaar gesteld door de gemeente Opsterland,

– € 800.000,00 stelde de gemeente Smallingerland beschikbaar,

– De Provincie Fryslan (€ 2,4 miljoen), Samenwerkingverband Noord Nederland (SNN) (€ 3,2 miljoen) en Stichting Recreatievaart Nederland (SRN) (€ 1,2 miljoen) verdeelden de resterende kosten. Eind december 2006 was de financiering rond. 1 juli 2008 moest het kanaal vanwege de Kompasgelden (Europese subsidie) bevaarbaar zijn.

Gemeente Opsterland werd de opdrachtgever van het gehele project.

Ingenieursbureau Royal Haskoning uit Steenwijk kreeg de eerste gunning voor het ontwerp, advies en begeleiding van de heropening van het PHK. Een grote stap voorwaarts was de definitieve plaatsing van dit project op de lijst van het Friese Merenproject in 2006.

Fryske Marren, de gemeente Opsterland en Smallingerland organiseerden inloopavonden voor de bewoners in Nij Beets en de Veenhoop.

Maar……………..

“Zeldzame kever ondergraaft de kanaalplannen” kopte de Leeuwarder Courant in 2007.Geelgerande waterroofkever

Het onderzoeksrapport van Landschapsbeheer Friesland maakte melding van het feit, dat de gestreepte waterroofkever (beschermde diersoort) in ons land nergens zoveel voorkwam dan in het Polderhoofdkanaal. Bovendien werden de grote en kleine modderkruiper, de groene glazenmaker (libelle) en de bittervoorn in het kanaal aangetroffen. De Faunawet vereist dan beschermingszones.

Het comité Belangenbehartiging Polderhoofdkanaal met woordvoerster mevrouw Leenman deed een beroep op de wet Openbaarheid Bestuur (WOB), waardoor het concept van het onderzoeksrapport voortijdig uitlekte.

Langs de Kanaaldijk op de Veenhoop zou een speciaal aangelegd kanaal van anderhalve km. naast het PHK worden gegraven ter compensatie.

Bij de aanbesteding van dit kanaalproject kwamen in mei 2007 de combinatie Oosterhof-Holman uit Grijpskerk en de firma Knol uit Akkrum als laagste inschrijvers uit de bus, waardoor zij het werk kregen gegund.

Twee maanden later verleende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) een ontheffing op de Flora- en Faunawet. Eindelijk konden na de bouwvakvakantie de aannemers met de werkzaamheden beginnen!

Echter op 10 september 2007 werden de werkzaamheden stilgelegd. De provincie werd door de Raad van State teruggefloten, omdat zij een procedurefout hadden gemaakt in het bestemmingsplan van de gemeente Smallingerland over de bouw van een brug en de Noordersluis.

Bovendien schorste de rechter in Leeuwarden de verleende ontheffing in oktober 2007 op verzoek van de Fryske Feriening fan Fjildbiology en campingbaas de Groot en enkele aanwonenden. Het “groot” openbaar belang was onvoldoende (lees de werkgelegenheid) aangetoond. Voor het verkrijgen van een nieuwe ontheffing moest het openbaar belang in dit project worden aangetoond.

De natuurwetgeving is niet serieus genomen volgens de FFF, de Friese Milieufederatie en het Comitee Belangenbehartiging Polderhoofdkanaal.

Met spandoeken, scheppen en toeters togen de voorstanders op zaterdag 27 oktober 2007 massaal naar de dam in het Polderhoofdkanaal om de georganiseerde protestactie van Plaatselijk Belang Nij Beets en de Veenhoop bij te wonen.

Het Watersportverbond en het Bureau voor toerisme Friesland-Holland vonden een bevaarbaar PHK zeer belangrijk voor de toeristische en economische ontwikkeling van deze streek.

Begin 2008 werden de werkzaamheden hervat aan niet natuurgevoelige objecten (bruggen en sluizen), waarvoor geen ontheffing noodzakelijk was. Door een kort geding van een aantal buurtbewoners werd het werk weer onmiddellijk stilgelegd door de rechtbank in Leeuwarden.

Een nieuw onderzoek (6) van het Bureau Altenburg Wijmenga werd gestart m.b.t. de natuurgevoelige kwesties. Op een persconferentie met wethouder Hoen van de gemeente Opsterland hadden de Fryske Feriening fan Fjilbiology en de Friese Milieufederatie een compromis bereikt over de heropening van het Polderhoofdkanaal.

De gemeente moest nog drie hobbels nemen:

1. Beschermende maatregelen voor de bescherming van de natuur;

2. Alternatieve onderzoeken laten verrichten;

3. Het aantonen van het algemeen maatschappelijk belang en gesprekken voeren met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. It Fryske Gea verklaarde zich in ieder geval bereid om hulp te bieden om de impasse op te lossen.

In het adviesrapport van onderzoeksbureau Altenburg Wijmenga werd geconcludeerd, dat er extra natuur (compensatiegebieden) moest worden gecreëerd.

Omwonenden van de Suderslûs ergerden zich aan de obstakels in de weg. Als protest wierpen zij in maart 2008 een blokkade op in de Ripen, toen burgemeester Ravenstein een tentoonstelling wilde openen in het Sudergemaal. Zij ontving een protestbrief en toonde wel begrip voor de actie.

Voor de zomervakantie spande de gemeente Opsterland een kort geding aan tegen de bezwaarmakers om de veiligheid op Kanaalwei Sud en de Ripen te vergroten.

Een noodvoorziening met rijplaten aan brengen werd door de rechter toegestaan.

In een extra gemeenteraadsvergadering in december 2008, die werd bijgewoond door tientallen Nij Beetsters en Veenhopers, verklaarde de gemeenteraad zich nog vierkant achter de heropening. Desondanks maakten Opsterlanders, Christenunie, VVD en FNP zich zorgen en vreesden een financieel debacle. De kosten waren gestegen tot € 14 miljoen.

Begin 2009 ging het ministerie van LNV in beroep bij de Raad van State tegen de bezwaarmakers. Bezwaarmakers waren wel belanghebbenden en verstoring van de fauna had wel degelijk invloed op hun directe leefomgeving. Het beroep werd dus afgewezen.

Na de zomervakantie wilde de gemeenteraad een diepgravend onderzoek (7) naar de impasse in het Polderhoofdkanaal. Commissaris van de Koningin Jorritsma kwam op werkbezoek.

De veldbiologen (FFF) stapten uit het overleg, omdat zij onvoldoende harde garanties kregen voor volledig behoud van de natuurwaarden.

In november 2009 verklaarden It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Fryske Milieufederatie en Wetterskip Fryslan zich vierkant achter de natuurcompensatieplannen. De veldbiologen maakten een voorbehoud.

Door de extra compensatieplannen in de Kraenlannen, langs het Koningsdiep en in het PHK werden de kosten geraamd op € 13 miljoen. Smallingerland wilden niet meebetalen aan de meerkosten. In december speelde Commissaris van de Koningin Jorritsma vredesduif in het ernstige conflict tussen Opsterland en Smallingerland.

Oud-commissaris en oud-minister Loek Hermans uit Beetsterzwaag leidde een onderzoek naar de gang van zaken rond de heropeningspogingen van het Polderhoofdkanaal.

Januari 2010 verscheen het onderzoeksrapport “Stille Wateren”.

Uit dit rapport:

“Als grootste belanghebbende kreeg Opsterland de regierol toebedeeld en dat stelde hoge eisen aan de professionaliteit door de complexe wetgeving van de relatief nieuwe Flora- en Faunawet. Een frequente evaluatie van het plan en veelvuldig overleg met de bezwaarmakers werd door Hermans aanbevolen. Een betere onderbouwing van de ontheffing op de Flora en Faunawet was beslist noodzakelijk.

De provincie droeg in de meerkosten € 2,8 miljoen en Smallingerland € 900.000,00 en alle financiële risico’s nam Opsterland voor zijn rekening.

Het vernietigende rapport van Loek Hermans was indirect aanleiding voor wethouder Hoen van de gemeente Opsterland om na acht jaar wethouderschap zijn functie neer te leggen. In een bijna vijf uur durende raadsvergadering over de herschikking van de portefeuilles binnen B en W stapte de âld Beetster met pijn in het hart op. Hij beschouwde de herschikking als een motie van wantrouwen.

Ingenieursbureau Oranjewoud o.l.v. projectleider Brokke inventariseerde in juni 2010 in opdracht van de gemeente de bestuurlijke en financiële risico’s

De overvloedige compensatiemaatregelen om de natuurwaarden te waarborgen en het vijf jaar lang monitoren van de effecten ervan, hebben de bezwaren van de natuurorganisaties goeddeels weg kunnen nemen.

De gemeente Opsterland vroeg ondertussen weer een ontheffing aan bij het ministerie van LNV.

N.a.v. het onderzoeksrapport van Hermans organiseerde de gemeente spreekuren voor de inwoners met de projectleider in Nij Beets en de Veenhoop; huis aan huis werd een nieuwsbrief per kwartaal bezorgd en werd een klankbordgroep van voor- en tegenstanders opgericht (sept. 2011).

Ondertussen had de FFF zich door de gemeente voldoende laten overtuigen van de getroffen beschermende maatregelen m.b.t. de natuur. Bovendien werd er nog een extra onderzoek (8) gedaan naar de bodemgesteldheid van het kanaal en de waterspitsmuis.

In 2011 meldde mevrouw Leenman in de LC, dat ze de gezamenlijke advocaatkosten van € 70.000,00 (Rotshuizen en Geense Advocaten) in acht gewonnen rechtzaken wilde verhalen op de “blunderende” overheden. Wethouder Jonkman van de gemeente Opsterland (opvolger van wethouder Hoen) vroeg om inzicht in de gemaakte kosten. Advocaat Kamsma van voornoemd advocatenkantoor waarschuwde, dat deze kosten niet verhaald kunnen worden op overheden vanwege het gelijkheidsbeginsel.

April 2011 was er nog steeds onduidelijkheid over het eigendomsrecht van een aantal vaste bruggen. Door een verklaring van recht van opstal uitgesproken door een rechter kan de overheid eigenaar worden.

tn kruswei 2 
Brug bij kruswei no:2, 08-0202015. Staatsecretaris Bleker van het ministerie van ELen I verleende in mei 2011 wederom een ontheffing op de Flora- en Faunawet met een geldigheidsduur tot 2016. De redenen van openbaar belang (werkgelegenheid) werd met 25 fulltime banen voldoende aangetoond.

Mevrouw Leenman en de heer Eringa tekenden weer bezwaar aan tegen de verleende ontheffing.

Het gebakkelei over de kostenverdeling bij geen heropening van het Polderhoofdkanaal met de gemeente Smallingerland zette zich voort. Schoorvoetend ging de gemeenteraad van Smallingerland twee maanden later akkoord met de kosten verhoging.

Bij een groen licht aan dit project stonden de lokale ondernemers te popelen om te investeren meldde ondertussen de LC.

De kostenverdeling was nu als volgt:

-SNN (Samenwerkingsverband van Friesland, Groningen en Drenthe) stond garant voor 5,3 miljoen;

-Provincie Fryslân stelde € 5,5 miljoen beschikbaar;

-En de gemeenten Opsterland (€ 2,8 miljoen) en Smallingerland (€ 2,3 miljoen).

In november 2011 werden de bezwaren tegen de ontheffing door de staatsecretaris van tafel geveegd. Mevrouw Leenman schakelde de bestuursrechter in.

De taakverdeling bij dit project werd bekend gemaakt. De provincie draagt de zorg voor de compensatiegebieden en het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal berust bij de gemeente Opsterland.

In december 2011 verklaarde de bestuursrechter van de rechtbank in Leeuwarden de verleende ontheffing ongegrond, omdat de economische openbare belangen weer onvoldoende werden aangetoond.

In mei 2012 tekenden de provincie en de gemeenten een bestuurlijke overeenkomst, waarin de provincie € 4,5 miljoen en de gemeente Opsterland een € 0,5 miljoen voor een reservefonds vrijmaakten.

Bovendien stelde de provincie 20 ha ruilgronden beschikbaar voor de inrichting van de agrarische gronden voor natuurcompensatie.

Op verzoek van de bezwaarmaker werd de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden verdaagd tot na de zomervakantie.

Op 7 november vond de rechtzaak in de meervoudige bestuursrechtbank in Leeuwarden plaats. De verleende ontheffing en de omgevingsvergunningen van de gemeente en het eigendomsrecht van twee bruggen werden besproken. Bovendien werd het groot algemeen belang ter zitting in het voetlicht geplaatst. Op 20 december werd de verleende ontheffing nietig verklaard, omdat de werkgelegenheid ondanks de rapporten van het onderzoeksbureau ZKA uit Tilburg nog steeds te mager werd gevonden. De lokale, regionale en bovenregionale werkgelegenheid werd nog steeds onvoldoende aangetoond.

De bezwaarmakers dolblij en een kater voor de instanties en de voorstanders van de heropening van het Polderhoofdkanaal.

De uitspraak werd grondig bestudeerd in januari 2013. De inwoners (lees Plaatselijk Belang) van beide dorpen riepen de gemeenten in een brandbrief op vooral door te gaan met dit project. Op 10 januari werden in een stampvolle raadszaal in Beetsterzwaag B en W en de gemeenteraad opgeroepen de laatste strohalm te grijpen. Burgemeester Ravestein poogde met verve de emoties op de publieke tribune te onderdrukken.

Eind januari stapte de gemeente Opsterland na overleg met juristen opnieuw naar de rechter om heropening van het Polderhoofdkanaal te bepleiten.

Staatsecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van LN en I tekende beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank in Leeuwarden en pleitte voor een “versnelde” behandeling.

De finale beslissing zou in juli 2013 vallen.

Het ministerie van EL en I verleende bij voorbaat in april een verbeterde ontheffing (voor de derde keer); ook voor de kleine modderkruiper en de groene glazenwasser.

Ondertussen waren er twee inventarisatiebijeenkomsten m.b.t. de potentiële ondernemers geweest. Het ZKA nam de initiatieven mee in haar rapportage.

In mei 2013 verklaarde bestuursrechter Erna Visser de omgevingsvergunning voor de bouw van twee nieuwe bruggen en de renovatie van de Noordersluis geoorloofd.

Over een versnelde (spoed-)procedure gesproken!

Pas op 15 oktober 2013 reisden ondernemers en sympathisanten gekleed in een rood t-shirt met de afbeelding van stakingsleider Domela Nieuwenhuis (tekst: Vaert met het kanael) met een volle bus naar de Hofstad.

De aanwezige rechters verbaasden zich over de massale aanwezigheid van het voltallige gemeentebestuur en van de voor- en tegenstanders. Na een anderhalf uur durend pleidooi van de advocaten van de bezwaarmakers (mevrouw Kamsma) en het ministerie (mevrouw Zwier) bleek nu wel, dat de onderbouwing van het groot algemeen belang beter was. Tijdens de zitting werd de berekening van de werkgelegenheid door een onderzoeker van het Consultancybureau ZKA toegelicht.

Zij berekenden 63 potentiële arbeidsplaatsen. Dit aantal werd ook berekend en bevestigd door twee onpartijdige onderzoeksbureaus. Dit aantal banen werd door mevrouw Kamsma en mevrouw Leenman (bezwaarmakers) sterk in twijfel getrokken. In een brief aan de RvS laat mevrouw Leenman dit nogmaals schriftelijk weten.

Tijdens een korte schorsing werden bouwtekeningen van de nieuwe bruggen door de betrokken rechters bestudeerd. Eind december 2013 werden de bezwaren tegen de bouw van twee nieuwe bruggen, de veiligheid en het eigendomsrecht door de RvS van tafel geveegd.

In januari 2014 werd de gemeente Opsterland door de RvS nog gevraagd naar een aanvullende toelichting over de berekening van de werkgelegenheid.

Op 22 januari zaten voor- en tegenstanders, de provincie en de gemeenten gekluisterd aan de computer of laptop. Om tien uur verscheen op de site van de RvS een positieve uitslag op het scherm. De Raad van State zette na jarenlange strijd het sein op groen. De Beetster vlaggen wapperden door het hele dorp en symbolisch aan de fietsbrug over het Polderhoofdkanaal.

Vijf dagen na deze uitspraak kwam de gemeenteraad weer bijeen. De extra vertragingskosten (€ 360.000,00) en het reservefonds (€ 500.000,00) leverden die avond geen enkel bezwaar.

De herstart van de werkzaamheden werd op 6 februari met belangstellenden (leerlingen van beide scholen, zie de foto hieronder) onder aanvoering van wethouder Jonkman begonnen door het leegpompen van de Zuidersluis en met de kap van de populieren op de Veenhoop. tn DSC 0246

Door de zeer fraaie zomer gevolgd door een droge herfst constateerden gemeentebestuurders en statenleden in een werkbezoek aan het Polderhoofdkanaal, dat de werkzaamheden verricht door de enorme inzet van Knol, Oosterhof Holman (Polderhoofdkanaal) en Reimerts (compensatiegebieden Kraenlannen en Ald Djip) mooi op koers lagen.       Oude en nieuwe brug bij Fam. Brouwer Kanaalwei noord, 22-06-2014.

In totaal kwam er 13 km natuuroever en 12 ha natuurgebied bij.

Voor 31 december moest het Polderhoofdkanaal “technisch” bevaarbaar zijn, omdat de verstrekte subsidies gelieerd zijn aan deze deadline.

Door tegenslagen bij de Noorderslûs op de Veenhoop (fundering sluismuren) en vervuilde grond bij de Krúsweibrêge werden de kosten nog verhoogd met € 2 miljoen.

Op 26 november werden vier nieuwe sluisdeuren( gemaakt door Oosterhof Holman in Harlingen) geplaatst in de Zuidersluis; een paar weken later in de Noordersluis.

In dezelfde maand (december) werden de betonnen segmenten (uit Dodewaard) van de laatste vaste brug (Krúsweibrêge) geplaatst. Een week eerder verscheen in delen ook al het betonnen Heechhout (voetgangersbrug) bij van Houten.

De drie beweegbare bruggen (centrum Nij Beets, Polderhûs en Noorderslûs) werden van de in Emmen gemaakte bovenbouw voorzien.

tn P1030037 tn IMG 0143     
Werkzaamheden bij de brug Dorpsstraat, 22-06-2014.          Infobord voor de natuur compensatie werken.

Vlak voor de officieuze heropening van het Polderhoofdkanaal werd de oude vaste oeververbinding bij boer Hoekstra in delen gezaagd en afgevoerd. De tijdelijke werkdammen werden op de Veenhoop ook nog weggehaald, waardoor de verbinding tussen de beide sluizen obstakelvrij was.

Onder grote belangstelling voer op 30 december de m.s. De Snikke van het openluchtmuseum It Damshûs van de Nieuwe Vaart door de Schouwstraslûs op het Polderhoofdkanaal. De sluisdeuren werden handmatig bediend.

MS de Snikke in de Schouwstrasluus      
MS de Snikke met genodigden voor het eerst door de Schouwstra sluis, 30-12-2015.

Symbolisch was het feit, dat de Snikke met de genodigden de vaartocht halverwege beeindigde door een motorstoring, want het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal verliep ook niet vlekkeloos.

In juli 2015 vond de officiële opening na vele onderzoeken en na talrijke rechtzittingen plaats.

Deze berichten vind je misschien ook leuk