Canon van Beets

Agenda

Laatste nieuws

dorpskrant

Canon van Beets

Op deze pagina is het Canon van Beets te vinden. Deze is in de periode 2011 tot en met 2013 opgesteld door Fokke Veenstra.
Veel plezier met lezen.

1863 – 1913

De eerste onderneming in Nieuw Beets

De eerste onderneming in Nieuw Beets

Na het begin van de verveningen in 1863 in het Burgemeestersveen werden in mei van datzelfde jaar de eerste twee gezinnen, die gehuisvest waren in twee woonbokken, in het bevolkingsregister van de gemeente Opsterland ingeschreven. Op het kruispunt van de Prikkewei...

Lees meer
Aanleg polderhoofdkanaal

Aanleg polderhoofdkanaal

Voor de afvoer van turf uit de Boornbergumer Petten (omgeving De Krite) werd reeds in 1830 een verbindingssloot (Moordsloot) gegraven tussen It Krûme Gat (grensriviertje tussen de grietenij Smallingerland en Opsterland) en het Ald Djip (Koningsdiep). De Meadsleat was...

Lees meer
Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg

Het ontstaan van de Domela Nieuwenhuisweg

Eeuwenlang bestond de Oude Leppedijk, een polderdijk, die in de Beetster Hooilanden van het Mear in het oude boerendorpje Oud Beets langs het Krûme Gat (grensriviertje tussen de grietenij Smallingerland en Opsterland) op 100 m. afstand naast de Geawei in de richting...

Lees meer
Het eerste onderwijs in Nij Beets

Het eerste onderwijs in Nij Beets

Reeds in 1870 werd in een zgn houten “trekkerstinte”, die in die tijd meestal het verblijf was van de baggellieden tijdens de vervening door meester Kooistra les gegeven. De exacte locatie van het provisorisch schooltje is onbekend. In 1869 dienden een groot aantal...

Lees meer
De woningen van de verveners

De woningen van de verveners

In de veenderij waren twee groepen arbeiders actief, n.l. de baggellieden en de turfmakers. De baggellieden trokken de “klyn”, waarvan de turf werd gemaakt, met een loete of beugel onder de grondwaterspiegel vandaan. Deze “klyn” werd in de baggelbak (houten vierkante...

Lees meer
Turfmaken

Turfmaken

Ongeveer 12.000 jaar geleden begon een periode, waarin het na de laatste ijstijd weer warmer werd. De moerasgebieden ontstonden door het ontbreken van voldoende afwatering. Door het jaarlijks afsterven van de planten, zeggen en veenmossen ontwikkelde zich een drassig...

Lees meer

1913 – 1963

“DE BOLLE IS LOS”.

“DE BOLLE IS LOS”.

Onrust in de veenderij. De appèlmeester (stakingsleider) sprak de ontevreden baggellieden en turfmakers toe vanuit de voerbak voor de paarden. De grootste en meest langdurige veenstaking vond plaats in 1890.      Bij de foto hierboven: De...

Lees meer
P.W. JANSSENSTICHTING ONDER BEETS.

P.W. JANSSENSTICHTING ONDER BEETS.

Peter Wilhelm Janssen werd op 8 juli 1821 geboren op het Duitse waddeneiland Wangeroog. P.W Janssen. Op 15-jarige leeftijd werkte hij al op een handelskantoor in Bremen. In 1842 verhuisde hij naar Amsterdam en werkte voor de firma Lavino, die in tabak handelde. Op...

Lees meer
Het ontstaan van de dorpskern.

Het ontstaan van de dorpskern.

In de uitgestrekte Beetster polder hadden de veenarbeiders zich sinds 1863 her en der gevestigd. Van een echte dorpskern was nog geen sprake.Deze uitgestrektheid is nu nog steeds kenmerkend voor ons dorp Nij Beets.In de twintiger jaren van de vorige eeuw ontstond er...

Lees meer

1963 – 2013

Uitbreiding Nij Beets na WO II.

Uitbreiding Nij Beets na WO II.

Twee jaar na WO II ontwikkelde de gemeente Opsterland een uitbreidingsplan voor Nij Beets, want er was sprake van een woningtekort.In 1949 werden de weilanden achter de Dorpsstraat bouwrijp gemaakt. Een jaar later liet schilder Johannes Mast het eerste pand bouwen in...

Lees meer
SPORTMINNEND NIJ BEETS!

SPORTMINNEND NIJ BEETS!

(Vervolg van aflevering december 2012 ). HERMES. In 1968 bestond de oudste sportvereniging 50 jaar. Dit heugelijke feit werd herdacht in café de Hoeke van Klaas Postma. Van bondsvoorzitter Bergsma ontving Hermes de bondsvlag van de KNKB. In dit jubileumjaar...

Lees meer
Een rijk verenigingsleven in Nij Beets

Een rijk verenigingsleven in Nij Beets

KLIUWEND OMHEECH. Meteen na de tweede Wereldoorlog werd op 19 september 1945 toneelvereniging Freonetal Kliuwend Omheech opgericht. Later ging de vereniging verder onder de naam Kliuwend Omheech. De toneelclub startte met veertien leden en brachten voor het eerst “Twa...

Lees meer
Beetster polder op de schop.

Beetster polder op de schop.

De Ruilverkaveling Midden Opsterland kwam na de afronding van  de verkavelingen in het noorden, oosten, zuiden en westen in de gemeente Opsterland.In 1977 startte een voorbereidingscommissie met de opstelling van een ontwerpplan voor deze ruilverkaveling (sinds 1956...

Lees meer