Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Een rijk verenigingsleven in Nij Beets

KLIUWEND OMHEECH.

Meteen na de tweede Wereldoorlog werd op 19 september 1945 toneelvereniging Freonetal Kliuwend Omheech opgericht. Later ging de vereniging verder onder de naam Kliuwend Omheech.

De toneelclub startte met veertien leden en brachten voor het eerst “Twa Sisters” in vier bedrijven ten tonele in café De Hoek. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter P. Lanting, secretaris H.W. Rinzema (werd later erelid) en penningmeester J. Weijer. De overige bestuurleden waren mevrouw J. Huisman- De Leeuw en mej. W. Meester.


     Uitvoering van een revue van Kliuwend Omheech.

De doelstelling van de toneelvereniging was: “Mei in ploech toanielminsken in winterskoft leare en oefenje, om dernei foar it fuotljocht de minsken yn’e seal in noflike joun te besoargjen”. “It is in klub fan en foar alle Ny Beetsters”.

In de beginjaren moesten de leden op de ledenvergadering een voordracht doen of een verhaaltje vertellen. Om de kwaliteit van het toneelspel te bewaken sloot men zich aan bij “It Boun fan Fryske Toanielselskippen” en nam Kliuwend Omheech regelmatig deel aan toneelwedstrijden.

Bij het eeuwfeest (1963) van ons dorp Nij Beets werd de speciaal geschreven revue “Fan wetterlân ta better lân” door de toneelvereniging opgevoerd.

In 1995, toen Kliuwend Omheech een halve eeuw bestond, werd een speciale revue opgevoerd in café de Hoek.

Decennialang werden de toneelvoorstellingen voor het voetlicht gebracht in café de Hoek, maar een aantal jaren geleden werd dit pand veranderd in een medisch centrum van dokter Stadt. Kliuwend Omheech verhuisde naar het voormalige Buurthuis oftewel het Trefpunt.


BEGRAFENISVERENIGING “DE LAATSTE EER”.

Aan de Straatweg werd in 1924 een geheel nieuwe begraafplaats met toegangsweg door de gemeente Opsterland ingericht. Op deze begraafplaats werden bovendien een materialenhok en een koetshuis met een rieten dak gebouwd.

Voorheen werden de overledenen, die vroeger op een platte wagen naar hun laatste rustplaats werden gebracht, begraven op de oude begraafplaats bij de Adelskerk in Oud Beets.

De familie van de overledene kon sinds 1926 dus een keuze maken uit de oude en de nieuwe begraafplaats. Hiervoor organiseerden vijf buurtverenigingen de begrafenissen.

Hoofdmeester der O.L.-school in Nieuw Beets dhr. Popping was in 1926 oprichter van de nieuwe begrafenisvereniging De Laatste Eer met 27 leden.

Vanaf 1930 werd schilder Mast veertig jaren lang bode van de begrafenisvereniging.

Het personeel, dat door het bestuur werd benoemd, bestond uit een bode, een hulpbode, tien dragers, een koetsier, twee afleggers en twee aflegsters.

In januari 1936 telde de vereniging 336 leden; vijf jaar later al 412.

In 1918 werd reeds een nieuwe lijkkoets aangeschaft. Heine Lageveen werd door het bestuur benoemd tot koetsier. Na veertig jaar trouwe dienst (1958) werd deze lijkkoets vervangen door een lijkauto van Kijlstra uit Drachten. De oude lijkkoets werd voor ƒ 25,00 aan een bestuurslid verkocht.

In 1953 telde de begrafenisvereniging al meer dan 500 leden. Sinds 1960 verlaten veel leden de vereniging en sluiten een overlijdensverzekering af.

In 1955 werd de begrafenisvereniging lid van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, die regelmatig met aangepaste richtlijnen kwam.

Om het dragen van de soms zware lijkkisten te vergemakkelijken voor de dragers werd er in 1962 een nieuwe rijdende baar met zinktoestel aangeschaft.

Tijden veranderen snel. De leden van de Laatste Eer kunnen vanaf 1967 ook kiezen voor een crematie in het eerste hagelnieuwe crematorium van Friesland in Goutum.

Sinds 1972 groeide het idee binnen het bestuur om in Nij Beets een aula te bouwen, waar de overledene kon worden opgebaard. Eerst dacht men aan de Prikkewei-school (Hervormde School), maar later werd het bijgebouwtje van het Buurthuis veranderd in een aula.

Door te gering gebruik is de aula een aantal jaren geleden weer verdwenen.

De urnen blijven in het crematorium, maar in 1981 wordt er op de begraafplaats een urnenveldje ingericht om de urnen bij te zetten in een grafkeldertje.

Ook werd in datzelfde jaar een koeldeksel aangeschaft, waardoor de mogelijkheid bestond om de overledene thuis op te baren.

Op dit moment kunnen de inwoners nog steeds lid zijn en worden van de Beetster begrafenisvereniging DE LAATSTE EER.


BOND VAN FRIESE VOGELWACHTEN, AFDELING NIJ BEETS-DE VEENHOOP.

Uit de plaatselijke “eendenvereniging” namen in 1961 Jan Koopmans (voorzitter), Renze de Wagt sr. (secretaris) en Hidzer Veenstra (penningmeester) het initiatief tot de oprichting van de Bond van Friese Vogelwachten, afdeling Nij Beets-De Veenhoop, kortweg vogelwacht.

Hun doelstelling is:

1. Strijden tegen iedere aantasting van het landschap,

2. Het plaatsen van nestbeschermers tegen stuk trappen (vee) of het plaatsen van stokken bij nesten,

3. Het voederen van de vogels in de winter,

4. De vogelstand van zang- en roofvogels bevorderen door nestkastjes op te hangen,

5. Bijbrengen van liefde voor de natuur bij de jeugd,

6. Het propageren van de natuurbeschermingsgedachte in woord en geschrift.


     Broedsel van een grutto.

Vrij snel na de oprichting van de vogelwacht sloot de afdeling Nij Beets-De Veenhoop zich aan bij de Bond van Friese Vogelwachten, die al vanaf 1943 bestond.

Na de oprichting van een jeugdvogelwacht in 1966 probeerde Jan Hoekstra de jeugd te enthousiasmeren voor de vogelbescherming door vertoning van prachtige kleurendia’s in beide scholen. Het resultaat was toen 24 nieuwe jeugdleden, die o.a. nestkastjes in het dorp plaatsten voor de vogels.

Sinds lange tijd worden er door de afdeling voor de jeugdleden ook excursies naar diverse natuurgebieden georganiseerd.

Het eierrapen is al decennialang een echte en veelbesproken Friese traditie. Tot 12 april mocht er worden geraapt (later tot 6 april). Vanaf 1965 werden de verschillenden nesten in het voorjaar geïnventariseerd m.b.v. nesttellingen.

Na deze datum plaatsen de vogelwachters nestbeschermers. Vroeger (vanaf 1965) gebruikte men hiervoor eerst prikkeldraad, maar deze werden al vrij snel vervangen door nestbeschermers van betonijzer. Door het maaien en rollen van het weiland werden veel nesten vernietigd. Daarom werden stokken en nestbeschermers geplaatst.

Sinds de ruilverkaveling Midden Opsterland in dit agrarische gebied, waardoor het waterpeil drastisch werd verlaagd, groeiden de problemen met de weidevogelstand. Door diepontwatering is de flora en fauna behoorlijk ontregeld

Van natuurreservaat tot recreatiegebied.

Tijdens de ledenvergadering in 1969 werd al melding gemaakt van het feit, dat het natuurreservaat De Trisken zou verdwijnen door zandwinning. Momenteel wordt er door grote zandzuigers nog steeds zand van grote diepte naar boven gezogen, waardoor een heus recreatiemeer is ontstaan.

Voor de toekomst ontstaat er dus een nieuw recreatiegebied tussen Oud Beets en Nij Beets.


IT SKûLHOAL.

De particuliere Stichting voor Sociaal-Cultureel Werk, gesubsidieerd door de Gemeente Opsterland, stelde begin jaren ’70 in ons dorp een werkgroep samen van enkele initiatiefnemers. Zij wilden een ontmoetingscentrum voor de Beetster jeugd en cursussen organiseren. In Nij Beets bestond er helemaal niets op dat gebied voor vooral de lagere schooljeugd. Bij de start hadden zich al zeventig kinderen aangemeld voor verschillende cursussen; bij de “tieners” en de “twens” al 150 leden.

De werkgroep bestond uit mevr. De Boer, mevr. Piersma, mevr. Kamstra, mevr. Meester, mevr. Groen, mevr. Straatman en mevr. De Vries en dhr. S. v.d. Berg en dhr. J. Veenstra.

Die plek vonden ze in de voormalige Hervormde School aan de Prikkewei. Die verblijfsruimte werd gezellig ingericht met decoratieve berkenstammen, biezen matjes en visnetten.


     It skulhoal in de oude Hrvomde Shool.

Op 5 september 1973 verrichtte oud-wethouder Douwe de Haan het clubhuis, dat in het begin afdeling Nij Beets van de Fryske Plattelâns Jongerein heette. Vier jaar later werd deze naam veranderd in Skûlhoal.

Op 18 september 1993 verhuisde It Skûlhoal van de voormalige Hervormde School naar de huidige locatie in het Trefpunt. De school werd afgebroken om plaats te maken voor de Boppeslach.


VROUWEN VAN NU, AFDELING NIJ BEETS/DE VEENHOOP.

Een aantal jaren na WO II werd de Bond van Plattelandsvrouwen in ons dorp opgericht, nl. op 5 februari 1948. Veel dames uit ons dorp waren al lid van de afdeling Beetsterzwaag, maar bleek in Nij Beets voldoende draagvlak voor een eigen afdeling.

De groep bestond bij de oprichting uit 53 dames.

De Bond van Plattelandsvrouwen is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten; hun creativiteit willen ontwikkelen; aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Het eerste bestuur bestond uit mevrouw Brandsma-Kunst, mevr. De Vries-Visser, mevr. Arendz-Brouwer, mevr. Julius-Kuper, mevr. Dam-Vries, mevr. Hellinga-van Houten en mevr. Jager-v.d. Weide. Bovengenoemde bestuursleden kwamen uit Nij Beets en de Veenhoop.


        Koor ‘Vrouwen van Nu’ Nij Beets e.o. 2009.

In het begin regelde het bestuur alles en bestonden er nog geen werkgroepen.

Er werden jaarlijks busreisjes georganiseerd en de plattelandsvrouwen bezochten afdeling in de omgeving van ons dorp. Regelmatig ontmoetten ze de plattelandsvrouwen van Boornbergum.

Er werden prijzen gewonnen met de landelijke handwerkwedstrijd.

In september 1974 werd een volkdansgroep van de plattelandsvrouwen opgericht, die regelmatig oefenden in café de Hoek. Momenteel telt deze groep nog steeds 12 enthousiaste danseressen.

Op 1 november 1976 vormden de zangtalenten binnen de plattelandsvrouwen een zangkoor, dat onder leiding stond van Riek Hament uit Beetsterzwaag. Destijds startten ze met 12 leden, die regelmatig op maandagavond oefenden op het podium van het Buurthuis (nu ’t Trefpunt).

Na vijf weken verhuisden ze al naar een klaslokaal van de Jasker, waar ze gebruik mochten maken van een piano van de muziekschool. In 1988 nam het koor afscheid van dirigent Riek Hament. Wieke v.d. Meer was haar opvolgster en dirigeert het zangkoor nog steeds.

Het koor treedt regelmatig op voor andere afdelingen en neemt deel aan de jaarlijkse provinciaalse Korendag van Vrouwen van Nu. De koorleden (momenteel 11) komen hoofdzakelijk uit de omliggende dorpen (nog vier uit Nij Beets).

In 2012 vond er een naamsverandering plaats. De Bond van Plaatelandsvrouwen heet na bijna 65 jaar Vrouwen van Nu, afdeling Nij Beets/de Veenhoop.

Momenteel telt deze afdeling 40 leden in de leeftijd van 44 tot 92 jaar.


CHRISTELIJK ZANGKOOR “LOOFT DEN HEER”.

Dit gemengde zangkoor werd in 1977 heropgericht (in 1952 bestond er ook al een koor) en oefende tot 1981 in de Gereformeerde School aan de Domela Nieuwenhuisweg.

Het koor, dat toen 33 leden telde, verhuisde met de schoolbevolking mee naar de nieuwe Arke aan de Gietersewei. Ze verzorgden optredens in kerken en ziekenhuizen.

Tijdens de eeuwwisseling was het ledenaantal gedaald tot 18. Vier jaar later kwam er een einde aan een mooie periode van veel zangplezier.

MUZIEKKORPS CORNELIA.

In 1926 werd muziekkorps Cornelia opgericht genoemd naar de Corneliastichting, die nauw verbonden was met de Hervormde kerk en school (Prikkeweischool).

In het begin waren de muzikanten van Hervormde huize, maar later waren de “gereformeerden” en “openbaren” ook van harte welkom.

Bekende korpsleden waren kapper Jan Moed, Hedzer Veenstra, bakker Rinse de Jong, winkelier Atze Lageveen en veehouder Oene Boonstra.

Muziekkorps Cornlelia trad regelmatig op in de vierde afdeling en nam jaarlijks deel aan het concours van de Christelijke muziekbond.

Bij feestelijkheden en jubilea in het dorp vergrootte het muziekkorps de feestvreugde met een muzikaal optreden.

Oudere muzikanten zorgden voor een gezonde aanwas door hun kinderen ook enthousiast te maken voor het korps. Desondanks kwam na een halve eeuw in 1976 een einde aan het muziekkorps Cornelia.

Tijdens het jubileumjaar 2013, waarin Nij Beets haar 150-jarig bestaan vierde, werd muziekkorps even nieuw leven ingeblazen. Bij de opening van het feestjaar en ten tijde van de reünie op 7 sept. bracht het ooit christelijke korps Cornelia zelfs het socialistische strijdlied “De Internationale” ten gehore.

Bronvermelding:
Bijdrage van diverse verenigingen.

Deze berichten vind je misschien ook leuk