Canon van Beets

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Het onderwijs in Nij Beets van de laatste 50 jaar.

DE JASKER.

Openbare basisschool De Jasker werd op 20 juni 1969 geopend.

De oude O.L.-school aan de D.N.-weg werd in 1974 afgebroken.

Voor de gymlessen en andere verenigingen werd in 1970 een nieuwe gymzaal aan de Gietersewei gebouwd.

 De gymzaal
     De gymzaal als ‘scheiding’ tussen de beide basis scholen.

De Jasker kreeg landelijke bekendheid als experimentele basisschool (start na de zomervakantie van 1979-1993). Samen met de Schooladviesdienst in Beetsterzwaag bedachten zij het Open Schoolmodel, waarin per half jaar alle leerlingen de mogelijkheid kregen om door te stromen (vooral van groep 2 naar 3).

Achterliggende gedachte: “Wie goed is mag doorstromen”.

De werklessen in groep 2 omvatten toen de volgende hoeken:

lees-, teken-, knutsel-, reken-, puzzel-, bouw-. verf-. schrijf- en poppenhoek.

De achtjarige basisschool werd ingedeeld in vier groepen n.l.

Groep 1: jongste kleuters, opvangklas (duur ongeveer 1 jaar),

Groep 2: naast de sociale ontwikkeling staan in deze groep de functieontwikkeling en de aanvankelijke processen (lezen/spelling, rekenen en schrijven) centraal (duur ongeveer 2 jaar).

Groep 3: de sociale vorming van het meer op de buitenwereld gerichte “lagere schoolkind” staat hier centraal (duur ongeveer 4 jaar).

Groep 4: d.m.v. projecten oriënteerde deze groep zich op de “grotere” wereld (duur 1 jaar).

De Jasker stond model voor alle andere scholen in de gemeente Opsterland.

Andries de Blaauw (directeur) en Geartsje de Beer (adjunct) en uiteraard het team waren warm voorstander van deze vernieuwing.

Verbouwingen:

1973: Bouw van een extra lokaal verbonden met een gang.

1987: Uitbreiding met een groepslokaal voor de kleuters,

2009: Vergroten van de school met een dakopbouw.

De Jasker  De Jasker zijde van de DN weg
     Ingang en schoolplein van de Jasker.                                         De Jasker gezien vanf de Domela Nieuwenhuisweg.

DE ARKE.

De noodzaak tot de bouw van een nieuwe school werd aangetoond door het feit, dat een groep leerlingen gehuisvest werd in de Rank aan de Prikkewei.

Bouwbedrijf Eppinga uit Ureterp startte in 1980 met de bouw van de Arke (naam bedacht door Jan Machiela).

Op 5 januari 1981 namen de leerlingen het nieuwe schoolgebouw in gebruik.

Een maand later (25-2-1981) was de officiële opening door de inspecteur van onderwijs, die het kunstwerk (de Arke) van Anne Woudwijk uit Drachten mocht onthullen.

Bij de bouw van de Arke werd meteen al rekening gehouden met de komst van de kleuters, zodat de kleuters na de opening meteen al naar de nieuwe school konden.

In 1985 werd landelijk de Basisschool ingevoerd.

Verbouwing:

1987 Uitbreiding met een lokaal en documentatiecentrum.

2002 Vergroten met een lokaal voor de midden- en bovenbouw.

2010 Vergroten van het schoolgebouw fase 1 en 2 (en face lift)

Jan Machiela was 35 jaar lang verbonden aan de Arke.

De Arke  De Arke  gezien vanaf de DNweg
     Ingang en schoolplein van de Arke.                                                 De Arke gezien vanaf de Domela Nieuwenhuisweg.

DE KRIELPIEKJES.

Peuterspeelzaal “De Krielpykjes” werd in 1980 opgericht.

Zij werden eerst gehuisvest in de oude Hervormde School aan de Prikkewei.

Dieuwke Veenstra, Feikje de Haan, Yvonne Vogtschmidt, Trientsje Luiten, Hanneke Koopmans en Bonnie de Haan waren de initiatiefnemers.

Het bestuur vond het belangrijk, dat ALLE kinderen welkom waren.

Marian Geesink was de eerste peuterjuf, die al vrij snel werd vervangen door Jennie v.d. Duim.

Het Trefpunt moest eerst nog worden verbouwd, terwijl het niet meer verantwoord was, dat ze langer in de Hervormde school verbleven.

De Krielpykjes vonden tijdelijk onderdak in een lokaal van de Jasker.

Op 25 februari 1993 was de verbouwing van het Trefpunt afgerond en konden de peuters naar hun nieuw onderkomen.

In oktober 2009 verhuisden de Krielpykjes naar het nieuwe gebouw (tweeklassig) bij de basisscholen, dat in februari 2010 door wethouder de Boer van de gemeente Opsterland werd geopend.

Samen met de kleuterafdelingen van alle Opsterlandse scholen wordt het Pyramideproject gevolgd.

Aukje Stob is al sinds 1989 aan de peuterspeelzaal verbonden.

 Bord de Krielpykjes  De Krielpykjes gezien vanf de DNweg
                                                                                                                                Lokaal van de Krylpiekjes.

50 JAAR KLEUTERONDERWIJS IN NIJ BEETS.


     
De nog uit één lokaal bestaande kleuterschool.

De éénklassige kleuterschool DE KARTURFKES werd in 1963 geopend.

Nienke van der Laan en Annigje Dijkstra verrichtten de openingshandeling door het doorknippen van een lint.

Hoofdleidster was toen juf Douma.

Acht jaar later (1971) werd de kleuterschool tweeklassig, uitgevoerd door bouwbedrijf G. Dijkstra uit Nij Beets.

Vanaf de zomervakantie van 1979 startte ook de kleuterschool met het Open Schoolmodel als voorbereiding op de nieuwe basisschool. Een aantal kleuters, die later zouden instromen in groep 3 van de Chr. Basisschool de Arke, verliet nu de Karturfkes en bezochten de chr. kleuterschool in Boornbergum.

In 1988 verlieten de kleuters dit schoolgebouw en integreerden bij hun buren DE JASKER tot een basisschool. In het Nederlands onderwijs verscheen in 1985 n.l. de basisschool voor 4- tot 12-jarigen.

De Jasker werd in 1987 uitgebreid met een extra groepslokaal en een nieuwe buitenberging voor het buitenmateriaal.

Symbolisch werden tijdens de verhuizing de letters van de KARTURFKES door de kleuters meegenomen naar hun nieuwe school. Van deze letters werd de naam van hun nieuwe school n.l. Jasker gevormd.

Bron

Jubileumboek Chr. Onderwijs, 1920-1995,

Archief Gemeente Opsterland,

Mevr. H. Huisman (hoofdleidster) uit Meppel,

Mevr. G. de Beer (hoofdleidster) uit Gorredijk,

Mevr. T. Hoogland (leerkracht) uit Akkrum.

Deze berichten vind je misschien ook leuk