Toneelvereniging ‘Kliuwend Omheech’

Laatste Nieuws

Agenda

Dorpskrant

Historie

Meteen na de tweede Wereldoorlog werd op 19 september 1945 toneelvereniging Freonetal Kliuwend Omheech opgericht. Later ging de vereniging verder onder de naam Kliuwend Omheech.

De toneelclub startte met veertien leden en brachten voor het eerst “Twa Sisters” in vier bedrijven ten tonele in café De Hoek. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter P. Lanting, secretaris H.W. Rinzema (werd later erelid) en penningmeester J. Weijer. De overige bestuurleden waren mevrouw J. Huisman- De Leeuw en mej. W. Meester.


       Uitoering van een revue van Klieuwend Omheech!    

De doelstelling van de toneelvereniging was: “Mei in ploech toanielminsken in winterskoft leare en oefenje, om dernei foar it fuotljocht de minsken yn’e seal in noflike joun te besoargjen”. “It is in klub fan en foar alle Ny Beetsters”.

In de beginjaren moesten de leden op de ledenvergadering een voordracht doen of een verhaaltje vertellen. Om de kwaliteit van het toneelspel te bewaken sloot men zich aan bij “It Boun fan Fryske Toanielselskippen” en nam Kliuwend Omheech regelmatig deel aan toneelwedstrijden.

Bij het eeuwfeest (1963) van ons dorp Nij Beets werd de speciaal geschreven revue “Fan wetterlân ta better lân” door de toneelvereniging opgevoerd.

In 1995, toen Kliuwend Omheech een halve eeuw bestond, werd een speciale revue opgevoerd in café de Hoek.

Decennialang werden de toneelvoorstellingen voor het voetlicht gebracht in café de Hoek, maar een aantal jaren geleden werd dit pand veranderd in een medisch centrum van dokter Stadt. Kliuwend Omheech verhuisde naar het voormalige Buurthuis oftewel het Trefpunt.

Uit de canon van juni 2013

Bestuur

  • Voorzitter: Wytse de Haan.
  • Secretariaaat: Fimke Kooijker
  • Pennigmeester: Thea Wouda.